tirsdag, november 20, 2007

Otte nabokrav til et nyt ungdomshus

Alt tyder på, at København snart får et nyt ungdomshus. Københavns Kommune forhandler lige nu med brugerne af det gamle ungdomshus om rammer og placering.

Beboernetværket ”Naboerne på Nørrebro” blev dannet i september 2006 med det udgangspunkt at få vores fælles frustrationer over støj, affald, graffiti og hærværk relateret til aktiviteter i og omkring Ungdomshuset sat på dagsordenen. Vores håb var, at det som følge af den store medieinteresse endelig skulle lykkes, efter at forskellige nabogrupperinger igennem årene forgæves havde forsøgt at appellere direkte til de unge om at udvise større hensyntagen til deres omgivelser.

Vi forestillede os på det tidspunkt, at konflikten ville ende med husets beståen, og vi så i situationen en mulighed for at enes om nogle grundregler for godt naboskab. Derfor formulerede vi en række forventninger til den fremtidige drift af Ungdomshuset.

Sagen om Jagtvej 69 udviklede sig som bekendt anderledes, men at dømme efter udmeldingerne fra Københavns Rådhus tyder alting på, at der måske allerede inden årsskiftet vil blive etableret et nyt ungdomshus. Alle involverede parter har ytret ønske om at finde en varig løsning, og Naboerne på Nørrebro ønsker at bidrage hertil.

Det er vores opfattelse, at man ikke kan byde nogen københavnere at bo og leve under de forhold, som herskede i de nære omgivelser af Jagtvej 69. I et forsøg på at drage nytte af de erfaringer, vi har gjort med at være naboer til et ungdomshus, har vi sammenfattet vores tidligere offentliggjorte forventninger i otte krav til driften af et nyt ungdomshus.
Vi anmoder på vegne af de kommende naboer Københavns Kommune om at gøre opfyldelse af disse krav til en betingelse for etableringen af dette nye ungdomshus:

1. Undgå tæt bebyggede områder
Det nye ungdomshus bør ikke etableres midt i et beboelseskvarter. Der skal være god afstand til den nærmeste nabo. Kun på den måde kan man give brugerne af huset de ønskede udfoldelsesmuligheder uden at genere naboerne.

2. Undgå Nørrebros Runddel
Det nye ungdomshus bør ikke placeres inden for en radius af halvanden kilometer af Jagtvej 69. Dels har såvel ungdomshusets brugere som de hidtidige naboer brug for at starte på en frisk. Dels vil en placering i kvarteret omkring Jagtvej 69 betyde at denne adresse til stadighed vil være genstand for mere eller mindre fredelige politiske manifestationer til gene for naboerne.

3. Udpeg navngivne ansvarlige
Brugerne af det nye ungdomshus skal organisere sig, så en gruppe af navngivne personer til enhver tid kan drages til ansvar for de aktiviteter, som huset danner ramme om.

4. Opret et høringsorgan med naborepræsentation
For at sikre en god dialog mellem brugerne af det kommende ungdomshus og deres naboer bør der sidde mindst to naborepræsentanter i et til formålet oprettet høringsorgan, som drøfter ungdomshusets aktiviteter, f.eks. demonstrationer.

5. Slut med lovløshed
Ungdomshuset skal overholde den lovgivning, som omhandler brandsikkerhed, fødevarehåndtering, renovation, støjmiljø, forsamlinger etc.

6. Kommunale forholdsregler over for affald og graffiti-tags
Københavns Kommune skal ved etableringen af det nye ungdomshus afsætte rigelige midler til dækning af udgifter i forbindelse med løbende oprydning, dagrenovation og graffitibekæmpelse. Beløbets størrelse tilpasses fra år til år efter det aktuelle behov.

7. Charter for en ny ungdomskultur
De navngivne repræsentanter for ungdomshuset skal i tråd med den nye linje for en ikke-voldelig ungdomskultur, som blev slået an ved demonstrationen G-13, underskrive en bindende hensigtserklæring om, at brugerne af det nye ungdomshus afstår fra at:

- begå hærværk
- besidde eller anvende våben, f.eks. i forbindelse med demonstrationer
- male nogen form for graffiti, undtagen på egen grund
- okkupere arealer i ungdomshusets nabolag, f.eks. i forbindelse med festivaler

8. Klarhed om sanktioner
Kommunen skal forlods udmelde konsekvenserne af eventuelle aftalebrud. En ny rydning skal være en reelt eksisterende sanktionsmulighed.